پله گرد فلزی در حال نصب در ساختمان

پله گرد فلزی در حال نصب در ساختمان